Opći uvjeti poslovanja

1. Ovim Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti prodaje proizvoda i usluga oglašavanja iz asortimana društva Vox komunikacije d.o.o (dalje u tekstu: Vox), te se uređuju međusobni odnosi Voxa i kupca takvih proizvoda i usluga (“Klijent”) iz asortimana Voxa (proizvodi i usluge zajedno “Usluge”).
1.2. Opći uvjeti se primjenjuju na prodaju Usluga (a) u slučaju kada Vox i Klijent nisu sklopili zaseban pisani ugovor kojim uređuju pitanja regulirana ovim Općim uvjetima, te (b) u onoj mjeri u kojoj odredbe zasebnog ugovora sklopljenog između Voxa i Klijenta nisu u suprotnosti s odredbama Općih uvjeta.
1.3. Opći uvjeti dopunjuju posebne odredbe utvrđene u ugovoru sklopljenom između Voxa i Klijenta i obvezuju isto kao i takav ugovor. U slučaju neslaganja Općih uvjeta i posebnih odredbi utvrđenih u pisanom ugovoru sklopljenom između Voxa i Klijenta vrijede posebne odredbe.
1.4. Ovi Opći uvjeti se ne primjenjuju na potrošačke ugovore.
1.5. Klijent upitom za Usluge, prihvatom Ponude, plaćanjem cijene ili primitkom isporuke Usluga potvrđuje da je suglasan s odredbama Općih uvjeta te ih prihvaća u cijelosti, podložno članku 11 niže.
1.6. Ovime se izričito isključuje primjena eventualnih drugih općih uvjeta Klijenta koje on primjenjuje u svom poslovanju na ugovorni odnos Voxa i Klijenta.

2. Cijene proizvoda

2.1. Vox prodaje Usluge po cijenama utvrđenim u cjeniku Voxa važećem na dan davanja Ponude za Usluge (“Cjenik”).
2.2. Ukoliko nije drugačije izričito navedeno cijene iz Cjenika ne uključuju trošak izrade reklamnog materijala odnosno oglasa.
2.3. Vox je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje isti objaviti i učiniti dostupnim Klijentu na zahtjev ili na drugi prikladan način.
2.4. Ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno, sve cijene su utvrđene kao neto iznosi i ne uključuju porez na dodanu vrijednost, porez po odbitku ili drugi primjenjivi porez ili doprinos koji se plaća na taj iznos (ukoliko postoji) i kojeg se Klijent obvezuje platiti zajedno sa neto iznosom.
2.5. Ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno, cijena ne uključuje bilo kakve troškove isporuke, prijevoza, posebnog pakiranja, izrade oglasa odnosno reklamnih poruka, poreze, trošarine, doprinose, carine ili druge državne namete koje Vox može biti obvezan platiti ili naplatiti sukladno primjenjivom zakonu u odnosu na prodaju, prijevoz, isporuku, skladištenje, ugradnju ili korištenje Usluga.

3. Upit za Usluge

3.1. Upit Klijenta mora biti dostavljen Voxu u pisanom obliku i to neposredno, poštom, telefaksom ili putem elektronske pošte, te u istom Klijent mora definirati vrstu i količinu Usluga.
3.2. Svaki Upit Klijenta u pravilu mora sadržavati: naziv Klijenta, naziv proizvoda za koje se koriste Usluge, neto vrijednost cjelokupne narudžbe Usluga, precizan opis Usluge (primjerice dužina i trajanje spota, broj i dimenzija plakata, broj letaka i ključ distribucije i sl.), datum i trajanje Usluge odnosno kampanje i ukoliko je primjenjivo točan naziv filma uz koji je narudžba Usluga povezana.
3.3. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Vox nije obvezan na temelju primljenog upita Klijentu dostaviti Ponudu i u tom trenutku ne nastaje obveza Voxa.

4. Ponuda Usluga

4.1. Vox Klijentu dostavlja ponudu (“Ponuda”) za kupnju Usluga s rokom valjanosti 8 (osam) dana osim ukoliko nije na njoj drugačije navedeno. Ponuda može biti dostavljena Klijentu na temelju njegovog upita ili neovisno od postojanja istog po nahođenju Voxa.
4.2. Vox ima pravo u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga povući Ponudu prije njezinog prihvata od strane Klijenta putem pisane obavijesti Klijentu.
4.3. Dostavljena Ponuda zamjenjuje sve prethodne ponude ili korespondenciju u odnosu na istu transakciju ili upit.
4.4. Ponuda predstavlja povjerljiv podatak Voxa i Klijent ju ima pravo koristiti samo za svoje interne potrebe i nema ju pravo koristiti za potrebe pripreme bilo koje narudžbe ili ponude za robu ili usluge koje predstavljaju supstitut Proizvodima.
4.5. Ukoliko Klijent nije izvršio prihvat Ponude u pisanom obliku do datuma navedenog u članku 4.1 ili ajkasnije tri (3) radna dana prije datuma pružanja Usluge, Vox nije više obvezan Ponudom. Iznimno, ukoliko odluči Vox prihvati takav prihvat ponude cijena za naručene Usluge se povećava za 20% (dvadeset posto) jer se smatra hitnim Uslugama.
4.6. Nakon prihvata Ponude Klijent nije ovlašten odustati od kupnje Usluga osim uz prethodno odobrenje Voxa. Iznimno, ukoliko Vox pristane na odustajanje od kupnje Usluga, Vox ima pravo na naknadu najmanje 50% (pedeset posto) neto vrijednosti naručenih Usluga.
4.7. Nakon prihvata Ponude Klijent nije ovlašten mijenjati vrstu i količinu Usluga osim uz prethodno odobrenje Voxa. U takvom slučaju Vox nije više vezan ugovorenim datumom isporuke.

5. Pružanje Usluga

5.1. Vox će isporučiti Usluge u rokovima i na način utvrđen u prihvaćenoj Ponudi.
5.2. Vox ne odgovara za slučaj kašnjenja isporuke Usluga iz opravdanih razloga i razloga za koje Vox ne odgovara sukladno važećim propisima. U tom slučaju rok isporuke Usluga se produžuje do prestanka razloga za kašnjenje isporuke.
5.3. Djelomična isporuka Usluga je dopuštena ukoliko je razumno prihvatljiva za Klijenta.

6. Odgovornost Voxa za nedostatke

6.1. Klijent je dužan obavijestiti Vox pisanim putem o svim eventualnim nedostacima pruženih Usluga u odnosu na dogovorene u roku od najkasnije od 5 (slovima: pet) dana od dana pružanja Usluga, odnosno emitiranja i/ili objave oglasa, inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.
6.2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je u slučaju postojanja nedostatka u odnosu na pojedinu Uslugu jedini pravni lijek Klijenta zahtjev za objavu zamjenske ili nove Usluge iste vrijednosti i/ili trajanja, te u takvom slučaju izričito isključuju mogućnost traženja sniženja cijene, povrata plaćene cijene, raskida ugovora ili naknade štete.

7. Uvjeti plaćanja

7.1. Klijent je dužan platiti naručene Usluge na temelju izdanog računa Voxa, koji se izdaje po svakoj izvršenoj isporuci, odnosno istekom mjeseca za isporuke izvršene u prethodnom mjesecu, ovisno o odluci Voxa.
7.2. Ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno, valuta plaćanja je 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa.
7.3. Ugovorne strane su suglasne da dužničko-vjerovnički odnos nastaje na dan svake pojedine isporuke Usluga Klijentu.
7.4. Klijent je dužan platiti cijenu za Usluge najkasnije do datuma valute plaćanja i na broj računa kako su navedeni na računu Voxa.
7.5. Za sve uplate izvršene nakon datuma valute plaćanja naznačenog na računu Voxa, Vox će Klijentu zaračunati zatezne kamate na nepodmireni iznos dugovanja po najvišoj stopi dopuštenoj u Republici Hrvatskoj.
7.6. Klijent se obvezuje u roku od petnaest (15) dana od primitka računa ili drugog zahtjeva za plaćanje od strane Voxa obavijestiti Voxa ukoliko osporava iznose navedene na računu, odnosno da osporava sam zahtjev za plaćanje i to putem obrazloženog pisanog dopisa, u protivnom će se smatrati da Klijent prihvaća kao svoju obvezu takav iznos odnosno zahtjev za plaćanje kako je naveden na računu ili drugom zahtjevu za plaćanje.
7.7. Prigovori Klijenta vezano uz nedostatke Usluga ne daju pravo Klijentu na neplaćanje odnosnih računa za Usluge. U slučaju opravdanih prigovora, primjenjuje se odredba članka 6.2.
7.8. Klijent nema prava vršiti prijeboj svojih potraživanja prema Voxu s iznosima koje je dužan platiti Voxu temeljem ugovora na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti, te nema prava vršiti bilo kakvo pravo zadržanja u odnosu na iznose koje je dužan platiti sukladno ugovorima na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti, bez prethodnog pisanog odobrenja Voxa.
7.9. Ugovorne strane su suglasne da neće vršiti bilo kakva umanjivanja dospjelih iznosa zbog bankovnih naknada, troškova preračunavanja, kvota ili bilo kojih drugih poreza, naknada ili pristojbi. Plaćanje će se smatrati uredno izvršenim kada osoba koja prima uplatu zaprimi puni iznos koji je predmet plaćanja na svoj transakcijski račun koji je primatelj iznosa naznačio drugoj strani.
7.10. Ukoliko je temeljem primjenjivog prava bilo koji iznos plativ Voxu podložan bilo kojem porezu po odbitku ili sličnom porezu (“porez po odbitku”), tada će Klijent platiti takav porez nadležnom tijelu i, dodatno na iznose plative Voxu, platiti Voxu takav dodatni iznos koji će osigurati da, nakon odbitka primjenjivog poreza po odbitku na sve takve iznose, neto iznos koji primi Vox je jednak iznosu koji bi Vox primio da takav dodatni porez po odbitku nije primijenjen. Vox i Klijent će upotrijebiti sve napore kako bi minimizirali ili eliminirali porezne troškove povezane s kupoprodajom Usluga, uključujući, ali se ne ograničavajući na, korištenje mogućnosti koje daju primjenjivi ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
7.11. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Vox ima pravo obustaviti daljnje isporuke Usluga u slučaju kašnjenja s plaćanjem od strane Klijenta ili ukoliko razumno smatra da tražbine za plaćanje cijene za Usluge nisu u dovoljnoj mjeri pokrivene sredstvima osiguranja predviđenima ugovorom. U takvom slučaju Vox ima pravo za buduće isporuke Usluga zahtijevati plaćanje unaprijed.

8. Obveze Klijenta

8.1. Klijentu je dozvoljeno koristiti Usluge isključivo za oglašavanje proizvoda i usluga iz vlastitog asortimana koje prodaje na teritoriju Republike Hrvatske, a za sve ostale proizvode i usluge kao i za cross promocije potrebno je pribaviti prethodno pisano odobrenje Voxa.
8.2. Klijent nije ovlašten ustupati Usluge trećim osobama odnosno iste koristiti za korist trećih osoba.
8.3. Iznimno od članka 8.1 i 8.2, Klijenti koji su oglašivačke agencije su ovlašteni naručivati Usluge za korist svojih klijenata za koje raspolažu pisanim ovlaštenjem.
8.4. Klijent se obvezuje za svaki pojedini oblik Usluga, odnosno zakupa oglasnog prostora dostaviti Vox-u gotove promidžbene materijale (primjerice oglase ili reklamne poruke ili spotove, dalje “oglas”) najkasnije 2 (dva) radna dana prije pružanja Usluga. Ako Klijent na vrijeme ne dostavi gotov oglas, Vox pridržava pravo obračunati i naplatiti objavu oglasa kao da je usluga doista i izvršena.
8.5. Klijent se obvezuje poštivati standarde izrade i dostave oglasa definiranim Prilogom 1. Općih uvjeta odnosno sklopljenog ugovora.
8.6. Klijent izjavljuje i jamči da je u skladu s važećim zakonskim propisima, a u svezi svih oglasa koje će dostaviti Vox-u i proizvoda i usluga koje će oglašavati uz korištenje Usluga, regulirao sve svoje obveze prema trećim osobama po osnovi autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva, te da će u potpunosti biti odgovoran za sva eventualna potraživanja trećih osoba koja mogu proizaći iz takvih prava, te se obvezuje obeštetiti Vox u odnosu na sve izdatke, kazne ili druge obveze ili troškove koje bi on mogao imati u svezi s navedenim.
8.7. Klijent izjavljuje i jamči da je sadržaj svih oglasa koje će dostaviti Vox-u u skladu sa svim važećim zakonskim propisima.
8.8. Klijent snosi cjelokupnu odgovornost vezanu za emitiranje i/ili objavljivanje oglasa koje je Klijent isporučio Voxu za potrebe pružanja Usluga i štetu koja temeljem takvog emitiranja i/ili objavljivanja može nastati trećim osobama, te se obvezuje obeštetiti Vox u odnosu na sve izdatke, kazne ili druge obveze ili troškove koje bi on mogao imati u svezi s navedenim.
8.9. Vox ne odgovara za kvalitetu dostavljenih materijala i zadržava pravo ne objaviti oglase koji ne zadovoljavaju dogovorene uvjete i/ili tehničke standarde ili standarde struke. Ako Klijent na vrijeme ne dostavi zamjenski oglas, Vox pridržava pravo obračunati i naplatiti objavu oglasa kao da je usluga doista i izvršena.

9. Ograničenje štete

9.1. Vox odgovara isključivo za štetu nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom Voxa, te ne odgovara za štetu nastalu običnom nepažnjom i odgovornost za takvu štetu se ovime izričito isključuje.
9.2. Vox odgovara isključivo za običnu (izravnu) štetu, te ne odgovara za izmaklu korist, izgubljeni prihod, izgubljenu dobit, nematerijalnu štetu ili bilo kakvu neizravnu, posljedičnu štetu, gubitak proizvodnje, gubitak podataka i odgovornost za takvu štetu se ovime izričito isključuje.
9.3. Najviši iznos naknade štete koju Klijent može potraživati od Voxa je ograničen na cijenu Usluga temeljem kojeg je šteta nastala.

10. Nadležnost

10.1. Sve sporove koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta ili su u svezi s njima, te sporove iz sklopljenih ugovora li u svezi s njima, a na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz njega proistječu, Vox i Klijent nastojat će riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju za rješavanje spora je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.
10.2. Za ove Opće uvjete je mjerodavno hrvatsko pravo.

11. Stupanje na snagu

11.1. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu na dan objave i primjenjuju se na sve Klijente koji su naručili Usluge, prihvatili Ponudu, platili cijenu ili primili isporuku Usluga nakon tog dana.
11.2. Na Klijente s kojima je ranije zaključen zaseban ugovor, ovi Opći uvjeti se počinju primjenjivati protekom roka od 30 dana od dana objave.
11.3. Ovi Opći uvjeti objavljuju se na službenoj web stranici Voxa.

12. Izmjene i dopune Općih uvjeta

12.1. Vox pridržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta te će iste objaviti i učiniti dostupnim na zakonom predviđeni način. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta stupaju na snagu na dan objave i primjenjuju se na način određen u članku 11. gore.

Prilog 1 – Standardi izrade i dostave materijala

1. Tehnička prilagodba i dostava oglasa za audiovizualne medijske usluge (kanali)

Klijent dostavlja oglase u obliku audiovizualnih sadržaja za emitiranje u formatu:

 • MPG animacija
 • Video: PAL standard, codec MPEG-2, rezolucija 720×576, 16:9, frame rate 25.00,15
 • Mbps, upper field first
 • Zvuk: Stereo, MPEG1 Layer2, Stereo, 16 bits/48.0kHz, audio peak -12dB
 • Slika i zvuk u istoj datoteci (ne .MPV i MP2, već .MPG)
 • Cijela animacija točno u trajanju spota (bez crnih sekundi prije i kasnije)

Podnaslovi se dostavljaju u datotekama u formatu *.stl

Klijent dostavlja oglas za emitiranje u Vox ili elektronskom dostavom na FTP server.

WEB oglasi:

 • Dimenzija: pozicija A (1623 x 1007 pixela), pozicija B (300 x 250 pixela), pozicija C
 • (940 x 90 pixela)
 • Format: isključivo JPG, u RGB-u
 • Rezolucija: 72 dpi odnosno maksimalna veličina dokumenta 55Kb

2. Tehnička prilagodba i dostava oglasa za kina i kino multiplekse

Tiskani oglasi :

 • Priprema oglasa za tisak:
 • Photoshop TIFF, Photoshop JPG, Photoshop EPS
 • Najmanja rezolucija oglasa 300 dpi
 • Ilustrator EPS*
 • Freehand EPS*
 • *Ako se salje u Ilustratoru ili freehandu, file obavezno mora biti u krivuljama.

Priprema oglasa za kutije za kokice:

 • Izrada oglasa izrađuje se prema dobivenoj shemi od strane Vox
 • Shema je u eps formatu u omjeru 1:1,za sve tri veličine kutija

B1 plakati:

 • B1 plakatne površine dimezija su 100cm V x 68,5 cm Š cm od čega je vidljiva
 • površina 95 cm V x 60,5 cm Š
 • Težina plakata odnosno gramaža treba biti između 135 – 145 grama

A3 plakati:

 • A3 plakatne površine dimenzija su 42 cm V x 29,7 cm Š

WEB oglasi:

 • Dimenzija: pozicija A (1623 x 1007 pixela), pozicija B (300 x 250 pixela), pozicija C
 • (940 x 90 pixela)
 • Format: isključivo JPG, u RGB-u
 • Rezolucija: 72 dpi odnosno maksimalna veličina dokumenta 55Kb

E-letak:

 • Dimenzije: 342 x 768 pixela
 • Format: BMP
 • Rezolucija: 95 dpi

On screen:

 • Foršpani i reklame:
  Način pakiranja: Quicktime PhotoJPEG
 • Video:
  Video Codec: Quicktime PhotoJPEG
  Bitrate: Ne postoji u Quicktime PhotoJPEG codecu – postoji postavka koja prilikom izrade materijala treba biti na 100%
  Aspect Ratio: 2048 x 858 Cinemascope (2.39) square pixels ili 1998 x 1080
  Flat (1.85) square pixels
  IMAX – aspect ratio mora biti isključivo 2048 x 1080 Flat (1.9) square pixels
  Frame Rate: 24 fps (frames per second)
 • Audio:
  Audio Codec: Uncompressed PCM S24 LE (S24l)
  Bits Per Sample: 24 ili 32
  Sample Rate: 48000 Hz ili 96000 Hz
  Bitrate: 6912 kbps (prilikom izrade codec zadaje točnu vrijednost, ali ista mora biti oko navedene vrijednosti)
  Referentni nivo zvuka: Maximum RMS Power -18dB
  Peak: Maximum -7dB
  Channels: 3F2R/LFE (6 channels) ako je foršpan u pitanju ili stereo 2F (2 channels) ako su eklame u pitanju. Poželjno je da i reklame budu 6-channel.
  Foršpani moraju biti 6-channel.

Plazma ekrani

 • Video:
  Video Codec: MPEG2
  Bitrate: Max 10000 (10 Mbps)
  Aspect Ratio: 720 x 576
  Frame Rate: 25 fps (frames per second)
 • Audio:
  Audio Codec: MPEG1 layer2
  Bits Per Sample: 16
  Sample Rate: 48000 Hz
  Bitrate: 384 kbps
  Referentni nivo zvuka: Maximum RMS Power -18dB
  Peak: Maximum -7dB
  Channels: 3F2R/LFE (6 channels) ako je foršpan u pitanju ili stereo 2F (2 channels) ako su reklame u pitanju. Poželjno je da i reklame budu 6-channel.
  Foršpani moraju biti 6-channel.

Kontaktirajte nas

Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku, prije završetka odjavne špice.