Opći uvjeti kratkoročnog korištenja dvorane, bara i/ili usluga

1. Općenito

1.1 Ovim Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti kratkoročnog korištenja dvorana u CineStar kinima i bara u CineStar kinima u kojima isti postoji, kao i pratećih usluga (korištenje opreme CineStar kina (kinoplatno, razglas, mikseta, mikrofoni, pointer, govornički pult, konferencijski stol i stolci), korištenje plazma ekrana unutar CineStar kina (u terminu od ponedjeljka do petka do 14 sati), korištenje lobbyja CineStar kina, asistencija tehničkog osoblja, dalje u tekstu: Usluge) za potrebe održavanja evenata, priredbi, predavanja, savjetovanja i slično, koje dvorane, bar i Usluge daje na korištenje društvo Vox komunikacije d.o.o., OIB: 24533297794 (dalje u tekstu: Vox).

1.2 Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Općim uvjetima, tamo gdje je primjenjivo, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja Vox-a koji uređuju uvjete prodaje proizvoda i usluga oglašavanja iz asortimana Vox-a. U slučaju neslaganja ovih Općih uvjeta i Općih uvjeta poslovanja koji uređuju uvjete prodaje proizvoda i usluga oglašavanja iz asortimana Vox-a vrijede ovi Opći uvjeti.

1.3 Ovi Opći uvjeti se primjenjuju na kratkoročno korištenje dvorane i/ili bara u Cinestar kinima i Usluga (a) u slučaju kada Vox i Klijent nisu sklopili zaseban pisani ugovor kojim uređuju pitanja regulirana ovim Općim uvjetima te (b) u onoj mjeri u kojoj odredbe zasebnog ugovora sklopljenog između Vox-a i Klijenta nisu u suprotnosti s odredbama Općih uvjeta i Općih uvjeta poslovanja iz stavka 1.2 ovog članka.

1.4 Ovi Opći uvjeti i Opći uvjeti poslovanja iz stavka 1.2 ovog članka dopunjuju posebne odredbe utvrđene u ugovoru sklopljenom između Vox-a i Klijenta i obvezuju isto kao i takav ugovor. U slučaju neslaganja ovih Općih uvjeta i Općih uvjeta poslovanja iz stavka 1.2 ovog članka te posebnih odredbi utvrđenih u pisanom ugovoru sklopljenom između Vox-a i Klijenta vrijede posebne odredbe.

1.5 Klijent slanjem upita za korištenje CineStar dvorane, bara i/ili Usluga, prihvatom ponude, plaćanjem cijene ili korištenjem dvorane i/ili bara odnosno isporuke Usluge potvrđuje da je suglasan s odredbama ovih Općih uvjeta i Općih uvjeta poslovanja iz stavka 1.2 ovog članka te ih prihvaća u cijelosti, podložno članku 6. stavku 6.3 i 6.4 niže.

2. Upit za kratkoročno korištenje dvorane i/ili bara u CineStar kinima i/ili Usluga 

2.1 Klijent telefonski ili putem e-maila dostavlja Vox-u upit za korištenje dvorane, bara i/ili Usluga u kojem navodi željeni termin za korištenje dvorane, bara i/ili Usluga.

2.2 U slučaju odobrenja upita Vox će dostaviti Klijentu ponudu za plaćanje te je ugovor sklopljen prihvatom ponude od strane Klijenta i/ili uplatom avansa (ako je primjenjivo).

2.3 Klijent će sve uplate prema Vox-u izvršiti na račun Voxa IBAN broj: HR1325000091101141013 otvoren u Addiko Bank d.d, Zagreb. Nakon izvršene uplate Vox će Klijentu ispostaviti račun u skladu s ponudom.

2.4 U slučaju dodatno ostvarenih troškova Klijentu će se ispostaviti dodatni račun koji je Klijent dužan platiti na račun Vox-a iz prethodnog stavka.

3. Zapreke za sklapanje ugovora

3.1 Vox neće prihvatiti upit Klijenta ako predviđeni događaj ne odgovara ambijentu/interijeru CineStar kina zbog mogućeg nanošenja štete dvorani, baru i/ili Opremi te iz drugih opravdanih razloga.

3.2 Vox neće prihvatiti upit Klijenta i u sljedećim slučajevima:
-ukoliko je Klijent u trenutku podnošenja upita u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;
-ukoliko Vox ima nenaplaćenih potraživanja prema Klijentu;
-ukoliko Klijent na zahtjev Vox-a ne dostavi potrebne dokumente;
-ukoliko je već dogovoreno korištenje tražene dvorane, bara i/ili Usluga za druge potrebe.

3.3 Vox pridržava pravo otkazati i/ili prekinuti korištenje (i nakon sklapanja ugovora) te ukloniti iz dvorane i/ili bara sve stvari Klijenta (oprema i proizvodi), o trošku Klijenta, ukoliko utvrdi da isti ne odgovaraju navodima Klijenta iz upita i/ili dostavljenog sinopsisa planiranog događanja te u slučaju više sile.

3.4 U slučaju raskida ugovora, odnosno otkazivanja kratkoročnog korištenja dvorane od strane Klijenta u razdoblju kraćem od 14 dana od dana početka predviđenog korištenja, Klijent je dužan platiti Vox-u naknadu u iznosu od 50% ukupne cijene po prihvaćenoj ponudi Vox-a.

4. Obveze Klijenta 

4.1 Klijent ne smije dvoranu ili dio dvorane ili bar CineStar kina i/ili sve ili pojedine Usluge koje su predmet korištenja na bilo koji način omogućiti korištenje trećim osobama bez prethodne pisane suglasnosti Vox-a.

4.2 Klijent će koristiti dvoranu i/ili bar CineStar kina i/ili Usluge u svrhe navedene u upitu i u skladu s važećim propisima te uputama Vox-a.

4.3 Za vrijeme trajanja korištenja nije dozvoljena prodaja niti nenaplatno dijeljenje proizvoda Klijenta u aranžmanu samog Klijenta, ako se navedeni proizvodi nalaze u ponudi CineStar kina.

4.4 Klijent se obvezuje da će svoje stvari (oprema i proizvodi) koje unosi u dvoranu i/ili bar osigurati od oštećenja, uništenja, loma, požara, provale, krađe, u slučaju elementarne nepogode ili više sile te Vox ne odgovara za uništenje i/ili oštećenje stvari Klijenta (oprema i proizvodi).

4.5 Klijent se obvezuje po završetku trajanja događaja Vox-u predati dvoranu, bar i opremu koja je predmet Usluga u stanju u kakvom ih je preuzeo.

4.6 Klijent u cijelosti odgovara za svu štetu nastalu na dvorani, baru i/ili opremi koja je predmet Usluga te se obvezuje bez odgode i prigovora po pozivu Vox-a istu naknaditi.

4.7 Klijent može započeti s postavljanjem vlastitih stvari (opreme ili proizvoda Klijenta) u dvoranu i/ili bar CineStar kina najranije 2 sata prije početka događaja te ih je dužan ukloniti odmah po završetku događaja. Ukoliko posebne okolnosti zahtijevaju drugačije, navedeni rokovi mogu se, uz pisano odobrenje Vox-a, produžiti ili skratiti. Ukoliko Klijent ne ukloni svoje stvari iz dvorane i/ili bara CineStar kina u navedenom roku, Vox ne odgovara za stvari Klijenta (oprema ili proizvodi Klijenta) ostavljene u dvorani i/ili baru te će se smatrati da je Klijent iste napustio i odrekao se prava vlasništva istih stvari.

4.8 Klijent može održati tehničku probu u dvorani prije početka događaja u trajanja max. 1 sat u terminu koji unaprijed dogovore sa Vox-om, a ovisno o raspoloživosti termina. Ukoliko Klijent ima potrebu održati probu u trajanju duljem od prethodno navedenog, dužan je platiti Vox-u dodatnu naknadu za korištenje dvorane za dodatno razdoblje trajanja tehničke probe.

4.9 Klijent je dužan koristiti dvoranu isključivo za zakonom dopuštene sadržaje te u cijelosti odgovara za sadržaj (u bilo kojem obliku, uključujući, ali se ne ograničavajući na sadržaj u audio i video obliku, izgovoren, napisan ili na bilo koji drugi način) komuniciran tijekom događanja.

4.10 Klijent jamči da ima ovlaštenja svih nositelja prava intelektualnog vlasništva i da raspolaže svim autorskim i drugim pravima u odnosu na sadržaj koji koristi ili prikazuje u dvorani/dvoranama kao i svim pravima potrebnim za javno prikazivanje istog sadržaja.

4.11 Klijent se obvezuje nadoknaditi svu štetu koja može nastati društvu Vox komunikacije d.o.o. kao rezultat povrede autorskih prava ili bilo kojih drugih prava trećih osoba u odnosu na sadržaj koji koristi/prikazuje u dvoranama.

5. Ostale odredbe

5.1 U slučaju da Klijent krši bilo koju svoju obvezu vezanu uz korištenje dvorane, bara i/ili Usluga, Vox ima pravo otkazati održavanje događanja u dvorani i/ili baru CineStar kina. U tom slučaju Vox je ovlašten zadržati iznos uplaćen po Ponudi i naplatiti Klijentu sve dodatne Usluge i cjelokupnu štetu uzrokovanu takvim kršenjem.

5.2 Za sva nepodmirena potraživanja od Klijenta, Vox ima pravo zadržati sve stvari (opremu i proizvode) Klijenta koja se nalazi u dvorani i/ili baru CineStar kina do potpunog ispunjenja obveza Klijenta. Zadržanu imovinu Vox će uskladištiti o trošku Klijenta.

5.3 Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu na dan objave i primjenjuju se na sve Klijente koji su poslali  upit, prihvatili Ponudu, platili cijenu ili koristili dvorane, bar i/ili isporuku Usluga nakon tog dana. Na Klijente s kojima je ranije zaključen zaseban ugovor, ovi Opći uvjeti se počinju primjenjivati protekom roka od 30 dana od dana objave.

5.4 Ovi Opći uvjeti objavljuju se na službenoj web stranici Vox-a.

Kontaktirajte nas

Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku, prije završetka odjavne špice.